Chọn nghề

Khuyến nông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 407,800 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

Nghề khuyến nông làm một nghề Đào tạo cán bộ trình độ Cao đẳng trở lên là người có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng về khuyến nông, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến khuyến nông. Có kiến thức rộng về khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp; có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình, mở rộng sản xuất-kinh doanh, tư vấn và cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Có kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, sinh học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. - Có trình độ B tin học và sử dụng được một số '70hần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành - Có trình độ Anh văn B, hoặc IELTS: 4,0 ; TOEFL, 350 ; TOEIC, 300 - Có hiểu biết về kiến thức cơ sở ngành: xã hội và xã hội học nông thôn, phát triển cộng đồng, hệ thống nông nghiêp, kinh tế nông nghiệp, giới và phát triển, các phương pháp khuyến nông cơ bản và những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông lâm thủy sản... - Có kiến thức chuyên ngành: Kinh tế nông thôn, phương pháp tổ chức và lớp học hiện trường, phương pháp truyền thông, tín dụng nông thôn, qui hoạch và lập kế hoạch, xây dựng và quản lý dự án, kinh doanh nông nghiệp, quản trị nông trại...

Vị trí việc làm của nghề

Sau khi ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý về phát triển và chuyển giao trong sản xuất nông nghiệp như: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, Chi cục HTX, Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn....Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Các tổ chức phi chính phủ.

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Bao gồm: Trồng trọt đại cương; Chăn nuôi đại cương; Làm vườn đại cương; Phát triển cộng đồng; Chính sách phát triển nông thôn Thống kê kinh tế-xã hội; Đánh giá nông thôn; Phương pháp khuyến nông; Phương pháp đào tạo cho người lớn; Lập kế hoạch khuyến nông; Quản lý dự án phát triển; Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn; Tổ chức công tác khuyến nông; Quản lý nông trại

Yêu cầu đối với người học

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Kỹ năng nghề nghiệp: có kỹ năng về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kỹ năng về đào tạo tập huấn cho nông dân và kỹ năng trong lập kế hoạch quản lý các chương trình dự án khuyến nông và phát triển nông thôn. - Có kỹ năng trong phát hiện vấn đề, hình thành các chủ đề, tổ chức nghiên cứu, viết và báo cáo kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khuyến nông và phát triển nông thôn. - Có kỹ năng về tổ chức quản lý điều hành các đơn vị khuyến nông cơ sở, các hoạt động khuyến nông, các hoạt động quảng bá, truyền thông trong chuyển giao và thực thi dự án. - Có kỹ năng giao tiếp đối với các đối tác khác nhau trong hoạt động nghề nghiệp và lãnh đạo thúc đẩy, điều hành nhóm làm việc. - Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sản xuất, hoạt động nghề nghiệp và đời sống.

Ai phù hợp với nghề

- Có bằng tốt nghiệp THPT - Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, - Yêu ngành, yêu nghề

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 22 học viên

Năm 2016: 30 học viên

Năm 2015: 33 học viên

Năm 2014: 28 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Khuyến nông

Mã nghề Cao đẳng: 6620121

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...