Chọn trường

Trường TC Xây dựng

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã trường: TCD2601

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Mã trường: TCD2601

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: