Occupations

Archive - Conservation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Less than 5M VNĐ
Intermediate fee/ month: 415,333.33 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc trung cấp chuyên nghiệp - Mô tả được quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến; nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan - Trình bày được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ: xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu - Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản lý tốt lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Main missions

- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu trữ: + Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn thư lưu trữ + Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan + Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ + Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện đại hóa + Thực hiện quy chế bảo mật - Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức

Positions

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn thư - Lưu trữ có năng lực làm việc tại văn phòng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học - Ngoài ra học sinh còn có cơ hội làm việc trong các Trung tâm lưu trữ: trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng - Sinh viên có khả năng tự học, cập nhật kiến thức hoặc có thể học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học

Relative occupations

Updating

Main courses

-Số lượng môn học: 22

-Khối lượng kiến thức, kỹ năng từng khóa học:

+/ Đối tượng tuyển sinh THPT: 59 Tín chỉ;

+/ Đối tượng tuyển sinh THCS: 63 Tín chỉ

Requirements

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực, có ý thức bảo mật, tác phong cẩn thận, khoa học, nhanh nhẹn, biết giao tiếp đúng mực, lịch sự và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại văn phòng các cơ quan, tổ chức, các trung tâm lưu trữ, phòng lưu trữ, các doanh nghiệp

Output standards

- Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu trữ: + Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn thư lưu trữ + Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan + Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ + Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện đại hóa + Thực hiện quy chế bảo mật - Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Quite Favorable

Average income / month

From 5 to 8M VNĐ

Recent students

2017: 16 students

2016: 5 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Archive - Conservation

College occupation code: 6320302

Intermediate occupation code: 5320302

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating