Occupations

Bank accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
College fee/ month: 700,000 VNĐ
Opportunity: Updating

Occupation description

“Kế toán ngân hàng” là ngành/nghề chuyên thực hiện công tác hạch toán kế toán ngân hàng theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước.

Main missions

Vận dụng kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được đào tạo theo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao; xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình ngân hàng; xác định kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của ngân hàng; vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, hình thức kế toán và hệ thống báo cáo kế toán vào thực tiễn; lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; sắp xếp, xử lý, tổ chức bảo quản và lưu trữ chứng từ; lập các báo cáo kế toán của ngân hàng; thiết lập mối quan hệ với ngân hàng nhà nước, với các tổ chức tín dụng và khách hàng; kiểm tra giám sát công tác kế toán của ngân hàng; cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại ngân hàng.

Positions

Người làm ngành/nghề Kế toán ngân hàng thường được bố trí làm việc tại phòng tài chính kế toán ở các sở giao dịch của các ngân hàng thương mại thuộc các loại hình sở hữu theo luật doanh nghiệp Việt Nam.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Bank accounting

College occupation code: 6340305

Intermediate occupation code: 5340305

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating