Occupations

Computer electronic circuit design
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Thiết kế mạch điện tử trên máy tính” là ngành/nghề sử dụng máy tính và các công cụ cần thiết để thiết kế mạch điện tử trong các lĩnh vực như: thiết kế IC, thiết kế mạch in, thiết kế lập trình nhúng, thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu.

Main missions

Chuẩn bị trước và sau thiết kế; thực hiện an toàn lao động; lắp đặt trang thiết bị; thiết kế sơ đồ nguyên lý; thiết kế sơ đồ mạch in; thiết kế lập trình nhúng; thiết kế IC; thiết kế giao diện người dùng trên máy tính; gia công sản phẩm mẫu; lưu trữ; bảo trì trang thiết bị phòng thiết kế; bồi dưỡng, nâng cao trình độ; sử dụng các thiết bị hỗ trợ; quản lý điều hành.

Positions

Người làm ngành/nghề Thiết kế mạch điện tử trên máy tính thường được bố trí làm việc trong các công ty thiết kế mạch điện tử, lập trình nhúng, thiết kế mạch in, gia công mạch in, thiết kế IC, kiểm tra thiết kế …

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Computer electronic circuit design

College occupation code: 6480103

Intermediate occupation code: 5480103

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating