Occupations

Database administration
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 1,107,333.33 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Người làm ngành/nghề Quản trị cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ chủ yếu là: xác định yêu cầu của hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL); lập kế hoạch phát triển hệ thống CSDL; phân tích hệ thống CSDL; thiết kế hệ thống CSDL; cài đặt phần mềm quản trị CSDL; thiết lập hệ thống CSDL; khai thác hệ thống CSDL; quản lý hệ thống CSDL; bảo trì hệ thống; bảo mật hệ thống CSDL; nâng cấp hệ thống CSDL; xây dựng ứng dụng; tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu; hỗ trợ người dùng CSDL.

Positions

Người làm ngành/nghề Quản trị cơ sở dữ liệu thường được bố trí làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trường tổ chức, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 3 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Database administration

College occupation code: 6480208

Intermediate occupation code: 5480208

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating