Occupations

Environment engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 783,622.22 VNĐ
Intermediate fee/ month: 2,600,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thực hiện các nhiệm vụ về quan trắc, phân tích, kiểm định chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. Quản lý, đánh giá tác động môi trường, đề xuất các giải pháp tái chế và biện pháp xử lý nguồn tài nguyên bị ô nhiễm. Thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã và đang xảy ra.

Positions

Kỹ thuật viên phân tích và xử lý môi trường tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, trang trại nông nghiệp, cơ quan quản lý môi trường; Cán bộ chuyên môn làm việc tại các viện, trường, trung tâm tư vấn, trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; Chuyên viên thực hiện các công việc lập kế hoạch, tư vấn, tiếp thị tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực môi trường.

Relative occupations

Updating

Main courses

Quản lý môi trường; Độc học môi trường; Công nghệ sản xuất sạch hơn; Xử lý nước cấp; Xử lý khí thải; Xử lý chất thải rắn; Xử lý nước thải; Quan trắc và phân tích môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp;…

Requirements

- Vận dụng các kiến thức hóa học, sinh học, quản lý môi trường và công nghệ xử lý môi trường để áp dụng vào giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế; - Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường; - Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường như: luật, thông tư, nghị định…. đang được áp dụng để quản lý môi trường; - Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường; - Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường; - Hình thành ý tưởng - thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: xử lý nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.

Output standards

- Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng chuyên môn: Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường; Phân tích, tổng hợp và đánh giá chất lượng môi trường; Có kỹ năng cơ bản xử lý ô nhiễm môi trường: nước, đất, không khí và chất thải rắn; Khảo sát thực tế, phân tích tài liệu, sử dụng thông tin một cách hiệu quả. - Các kỹ năng cá nhân: Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi và tìm tòi, có tư duy sáng tạo và tư duy phản biện, thích ứng với sự phức tạp của thực tế môi trường sống và làm việc, kỹ năng quản lý bản thân, có kỹ năng sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý. - Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng làm việc theo nhóm và thích ứng với sự thay đổi của các nhóm làm việc; - Kỹ năng giao tiếp: Có các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử và phương tiện truyền thông, có chiến lược giao tiếp, có kỹ năng thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn; - Các kỹ năng mềm khác: Tự tin trong môi trường làm quốc tế, kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp; luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học; có kỹ năng ứng dụng tin học.

Who matching with

Nam, nữ Người yêu thích áp dụng khoa học kỹ thuật vào bảo vệ môi trường và có sức khỏe phù hợp với nghề.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 118 students

2016: 163 students

2015: 231 students

2014: 75 students

2013: 73 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Environment engineering

College occupation code: 6510421

Intermediate occupation code: 5510421

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating