Occupations

Wood pulp and paper test
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Kiểm nghiệm bột giấy và giấy” là ngành/nghề yêu cầu người công nhân/kỹ thuật viên phải làm các nhiệm vụ bao gồm từ kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, kiểm tra quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng bán sản phẩm và sản phẩm trong quá trình sản xuất bột giấy và giấy, tham gia nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm.

Main missions

Xác định, phân tích, đánh giá các loại nguyên vật liệu, hoá chất... đưa vào sản xuất, các công việc kiểm tra trên dây chuyền trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng các bán thành phẩm và sản phẩm cuối cùng trong toàn bộ dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, tham gia các công việc khác như nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo thợ bậc thấp, quản lý và tổ chức sản xuất.

Positions

Làm việc trong các nhà máy sản xuất giấy.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Wood pulp and paper test

College occupation code: 6510605

Intermediate occupation code: 5510605

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating