Occupations

Weaving machine repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Sửa chữa thiết bị dệt” là ngành/nghề sử dụng các loại công cụ, dụng cụ để bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị dệt trong dây chuyền dệt vải nhằm đảm bảo các thiết bị này hoạt động tốt phù hợp với các tính năng công nghệ của thiết bị và đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Main missions

Chuẩn bị tổ chức sửa chữa thiết bị dệt; sửa chữa các loại máy: máy mắc đồng loạt, máy mắc phân băng, máy hồ sợi, máy nối sợi; máy đánh suốt sợi ngang; máy dệt thoi; máy dệt không thoi; máy kiểm tra vải; bồi dưỡng nâng cao trình độ và thực hiện an toàn và vệ sinh môi trường. Vận hành các thiết bị dệt; quản lý và lập kế hoạch tu sửa thiết bị dệt theo định kỳ hoặc đột xuất tại các xưởng dệt vải; di chuyển, lắp đặt thiết bị dệt trong xưởng sản xuất vải; gia công phục hồi được các chi tiết đơn giản trong các thiết bị dệt; đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh để tra và xử lý lỗi trên màn hình thiết bị dệt; sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc sửa chữa; tổ chức, triển khai việc sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị dệt; lập dự trù vật tư, chi tiết phục vụ cho việc tu sửa và biết gia công, chế tạo một số dụng cụ chuyên dùng ở mức độ đơn giản.

Positions

Người làm ngành/nghề Sửa chữa thiết bị dệt có khả năng làm công việc sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý thiết bị dệt ở trong xưởng dệt hoặc các đơn vị sản xuất vải.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Weaving machine repair

College occupation code: 6520132

Intermediate occupation code: 5520132

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating