Occupations

Railway tractor electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Ngành/nghề “Điện đầu máy đường sắt” được sử dụng tại các xí nghiệp đầu máy, nhà máy chế tạo đầu máy. Người hành nghề Điện đầu máy đường sắt làm các công việc chuyên môn: lắp ráp các thiết bị, hệ thống điện hoàn chỉnh trên đầu máy. Đồng thời làm các công việc: bảo dưỡng hệ thống điện đầu máy theo các cấp quy định đối với mỗi loại đầu máy, sửa chữa thiết bị điện đầu máy theo quy trình đã ban hành.

Main missions

Kiểm tra các thiết bị điện. Bảo dưỡng, hiệu chỉnh các thiết bị điện. Bảo dưỡng hiệu chỉnh máy điện. Sửa chữa hệ thống dây dẫn, các thiết bị điện, điện tử, sửa chữa máy điện. Thử nghiệm hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống điện gồm: Lắp đặt hệ thống điện, thiết bị điện, máy điện, Thử nghiệm hệ thống điện.

Positions

Người hành nghề Điện đầu máy đường sắt có cơ hội làm việc trong tổ điện, điện mạch, điện động lực của các xí nghiệp đầu máy, nhà máy chế tạo đầu máy, các khu công nghiệp có sử dụng đầu máy.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Railway tractor electrics

College occupation code: 6520229

Intermediate occupation code: 5520229

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating