Occupations

Power transmission lines and substations of 220 KV or higher installation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

"Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp tải có điện áp từ 220 kV trở lên" là ngành/nghề thực hiện xây lắp, thi công các đường dây tải điện, các trạm biến áp có điện áp từ 220 kV trở lên.

Main missions

Thi công đào đúc móng cột, trụ móng, trụ đỡ thiết bị; thi công tiếp địa và lấp móng; lắp dựng cột thép bằng trụ leo; dựng cột bê tông bằng trụ; rải dây, lấy độ võng, lắp phụ kiện cho đường dây; lắp đặt trụ đỡ thiết bị, dàn thanh cái; lắp đặt MBA lực; lắp đặt thiết bị nhất thứ; lắp đặt các thiết bị nhị thứ; lắp đặt cáp lực và cáp điều khiển, cáp chiếu sáng; rải dây, lấy độ võng, lắp phụ kiện cho đường dây cáp quang.

Positions

Người làm ngành/nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp tải có điện áp từ 220 kV trở lên thường được bố trí làm việc trong các tổ, đội, công ty xây lắp điện tại các công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp. Các vị trí làm việc cụ thể của ngành/nghề này thường là: công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành thi công công trình.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Power transmission lines and substations of 220 KV or higher installation

College occupation code: 6520243

Intermediate occupation code: 5520243

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating