Occupations

Hydroelectricity plant operation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 8 to 10M VNĐ
College fee/ month: 795,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 705,000 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thực hiện các thao tác đúng của các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện, đảm bảo đúng quy trình vận hành. Kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và điều chỉnh được các thông số vận hành của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện. Phát hiện kịp thời và xử được các sự cố của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện bảo đảm quy trình xử lý sự cố các thiết bị.

Positions

Làm việc tại các nhà máy thủy điện.

Relative occupations

Updating

Main courses

Máy điện, đo lường điện, nhà máy thủy điện, cơ ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy, phần điện trong nhà máy thủy điện, tua bin thủy lực, thiết bị cơ khí thủy công, vận hành hệ thống thiết bị phụ, thực tập thủy lực, thực tập lắp mạch điện điều khiển, Thực tập sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện, thực tập vận hành nhà máy thủy điện...

Requirements

- Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, có ý thức tự phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, có tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh; - Có ý thức trách nhiệm công dân. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp; - Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành, nghề, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

Output standards

- Kỹ năng cứng: + Thực hiện được các thao tác đóng cắt các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện, đảm bảo đúng quy trình vận hành + Kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và điều chỉnh được các thông số vận hành của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trợ trong nhà máy thuỷ điện; Phát hiện kịp thời và xử lý được các sự cố của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện bảo đảm đúng quy trình xử lý sự cố các thiết bị; + Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra chuyên dụng; + Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; Tổ chức được nơi làm việc cho các đội công tác khi cần thiết; + Ghi chép nhật ký vận hành và báo cáo đầy đủ, chính xác tình trạng thiết bị và các diễn biến trong ca vận hành; - Kỹ năng mềm: + Có khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động theo nhóm. Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế. + Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông Tin Truyền Thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Who matching with

Người trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên.

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 85 students

2016: 77 students

2015: 90 students

2014: 105 students

2013: 120 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Hydroelectricity plant operation

College occupation code: 6520246

Intermediate occupation code: 5520246

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating