Occupations

Power transmission lines and substations of 220 KV or higher operation management and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên” là ngành/nghề liên quan đến công tác quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên.

Main missions

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện tồn tại, khiếm khuyết và sửa chữa, xử lý các phần tử hư hỏng trên đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, đúng quy trình, quy phạm, kinh tế và đảm bảo chất lượng điện năng. Nghiệm thu các công trình lưới điện xây dựng mới và sau trung, đại tu theo quy định. Vận hành, sửa chữa thiết bị Phòng chống cháy nổ; thực hiện công tác PCBL; tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ tài sản quốc gia. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách, tài liệu kỹ thuật... phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp. Sử dụng các máy móc, trang thiết bị dụng cụ để: kiểm tra, đo đạc, phân tích; sửa chữa, thay thế các phần tử hỏng.

Positions

Lao động quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên. Người có chuyên môn Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220kV trở lên thường được bố trí công việc tại các cơ sở điện lực (sản xuất, kinh doanh điện...)

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Power transmission lines and substations of 220 KV or higher operation management and repair

College occupation code: 6520256

Intermediate occupation code: 5520256

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating