Occupations

Iron metallurgy
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 10 to 12M VNĐ
College fee/ month: 650,000 VNĐ
Intermediate fee/ month: 610,000 VNĐ
Opportunity: Quite Favorable

Occupation description

“Luyện gang” là ngành/nghề chuyên sản xuất các loại gang đúc và gang luyện thép trong lò cao đúng theo các yêu cầu kỹ thuật - kinh tế và an toàn lao động.

Main missions

Tiếp nhận và phân loại các nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu công nghệ; sử dụng thành thạo các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ công nghệ sản xuất gang lò cao; tính toán điều chỉnh thành phần phối liệu phù hợp với từng sản phẩm; vận hành lò cao đảm bảo các chỉ tiêu năng suất, chất lượng và kinh tế; bồi dưỡng kèm cặp công nhân bậc thấp; tổ chức và quản lý quá trình sản xuất tương ứng với trình độ của mình.

Positions

Làm việc tại các nhà máy luyện gang.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Quite Easy

Career and development opportunities

Quite Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 20 students

2016: 10 students

2015: 10 students

2014: 19 students

2013: 20 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Iron metallurgy

College occupation code: 6520301

Intermediate occupation code: 5520301

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating