Occupations

Breeding and seed production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Nghề chọn và nhân giống cây trồng giúp người học có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện các công việc trồng, chăm sóc, nhân giống và phòng trừ sâu bệnh hại trên một số loại cây trồng phổ biến hiện nay

Main missions

+ Thực hiện được công tác chọn và nhân giống một số loại cây trồng phổ biến đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản. + Trồng và chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật một số loại cây trồng phổ biến hiện nay. + Quản lý và phòng trừ được sâu bệnh gây hại trên các cây trồng phổ biến. + Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân. + Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. + Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt trong môi trường làm việc

Positions

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật, trung tâm giống cây trồng hoặc các hợp tác xã, trang trại, tại các hộ gia đình, tham gia phục vụ nghiên cứu trong các cơ sở sản xuất giống cây trồng

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Breeding and seed production

College occupation code: 6620124

Intermediate occupation code: 5620124

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating