Occupations

Urban forestry
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Updating

Main missions

Các nhiệm vụ chủ yếu của ngành/nghề Lâm nghiệp đô thị là: thiết kế và tổ chức thi công các công trình cảnh quan, chuẩn bị cây giống, trồng, chăm sóc và quản lý, bảo vệ cây bóng mát, cây trang trí, sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ và thiết bị thường dùng trong sản xuất và thi công công trình cây xanh đô thị, bảo dưỡng công trình cảnh quan, thực hiện an toàn vệ sinh lao động và quản lý rừng đô thị.

Positions

Người làm ngành/nghề Lâm nghiệp đô thị có thể được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp, làm việc ở các công ty công trình đô thị, các khu du lịch, các cơ quan, trường học và các cơ sở sản xuất, dịch vụ cây xanh.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Urban forestry

College occupation code: 6620206

Intermediate occupation code: 5620206

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating