Occupations

Fishery product processing and conservation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
College fee/ month: 597,666.67 VNĐ
Intermediate fee/ month: 766,625 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Biết phân loại, đánh gíá chất lượng NLTS trước lúc chế biến Bảo quản nguyên liệu thuỷ sản bằng nước đá trước khi chế biến Thao tác thành thạo từng công đoạn trong quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản và có khả năng hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công đoạn trong quy trình chế biến thủy sản Áp dụng HACCP trong qúa trình chế biến các sản phẩm thủy sản Biết vận hành máy và thiết bị chuyên dùng trong quy trình công nghệ chế biến Hướng dẫn và giám sát công nhân làm công tác vệ sinh trong xí nghiệp chế biến thủy sản Hướng dẫn và giám sát công nhân thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường

Positions

Làm tổ trưởng sản xuất, trưởng ca sản xuất trong các xí nghiệp chế biến thủy sản Tham gia các công đoạn thu mua, bảo quản trong các xí nghiệp thủy sản Tự tạo việc làm: mở các cơ sở chế biến thủy sản quy mô vừa và nhỏ

Relative occupations

Updating

Main courses

-Số lượng môn học: 20

-Khối lượng kiến thức, kỹ năng từng khóa học:

+Đối tượng tuyển sinh THPT: 60 Tín chỉ

+Đối tượng tuyển sinh THCS: 63 Tín chỉ

Requirements

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đở đồng nghiệp

Output standards

Biết phân loại, đánh gíá chất lượng NLTS trước lúc chế biến Bảo quản nguyên liệu thuỷ sản bằng nước đá trước khi chế biến Thao tác thành thạo từng công đoạn trong quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản và có khả năng hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công đoạn trong quy trình chế biến thủy sản Áp dụng HACCP trong qúa trình chế biến các sản phẩm thủy sản Biết vận hành máy và thiết bị chuyên dùng trong quy trình công nghệ chế biến Hướng dẫn và giám sát công nhân làm công tác vệ sinh trong xí nghiệp chế biến thủy sản Hướng dẫn và giám sát công nhân thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 127 students

2016: 146 students

2015: 164 students

2014: 157 students

2013: 220 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Fishery product processing and conservation

College occupation code: 6620302

Intermediate occupation code: 5620302

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating