Occupations

Fishery industry extension
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Updating

Main missions

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến Ngư được thiết kế để đào tạo người học trở thành cán bộ kỹ thuật Khuyến Ngư trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe để có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đào tạo nhằm để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lí trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến ngư

Positions

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học có khả năng tổ chức quản lý một cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản ở qui mô vừa và nhỏ, có khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới về sản xuất giống, nuôi thương phẩm vào sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

Relative occupations

Updating

Main courses

Lập kế hoạch khuyến ngư; Đào tạo tập huấn; Tổ chức hội họp khuyến ngư; Xây dựng mô hình trình diễn; Truyền thông khuyến ngư; Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm; Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển; Bệnh học thủy sản; Bảo quản thủy sản sau thu hoạch; Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt; Quản lý kinh tế hộ, trang trại; Công nghệ sau thu hoạch; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sản xuất kinh doanh ngư nghiệp; Thực tập tốt nghiệp

Requirements

- Trình bày được những kiến thức cơ bản nhất về sinh học đại cương, thuỷ lý, thuỷ hoá, thuỷ sinh vật, ngư loại và bệnh học thuỷ sản; - Trình bày được các biện pháp kỹ thuật chính để áp dụng vào sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế, khai thác thuỷ sản, bảo vệ nguồn lợi và quản trị doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Fishery industry extension

Intermediate occupation code: 5620311

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating