Occupations

Driving of inland waterway vessels
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Updating

Main missions

Người hành nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa có các nhiệm vụ chủ yếu sau: chuẩn bị cho chuyến đi; làm dây; vận hành các trang thiết bị boong; giao nhận và bảo quản hàng hóa; đón trả và phục vụ hành khách; điều động tàu; trực ca; bảo quản, bảo dưỡng phương tiện và các thiết bị boong; vận hành và bảo dưỡng các thiết bị hàng hải; đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; thực hiện công tác hậu cần; thực hiện quan hệ giao dịch; hạch toán vận tải; thực hiện kế hoạch sửa chữa; lãnh đạo và quản lý; xử lý trong các tình huống nguy cấp.

Positions

Người hành ngành/nghề Điều khiển phương tiện thủy nội địa điều khiển được các phương tiện như: tàu, thuyền, xà lan, ca nô…

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Driving of inland waterway vessels

College occupation code: 6840108

Intermediate occupation code: 5840108

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating