Occupations

Urban environment protection
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
College fee/ month: 720,000 VNĐ
Opportunity: Updating

Occupation description

Updating

Main missions

Quản lý, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đô thị; quản lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn; xử lý khí thải công nghiệp; xử lý nước cấp đô thị và nước giếng khoan; xử lý nước thải đô thị; quản lý hệ thống cấp và thoát nước đô thị; quản lý ô nhiễm môi trường đất đô thị; quản lý cảnh quan và vệ sinh môi trường đô thị; quản lý hoạt động bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp; bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngập lụt đô thị; quản lý và tiết kiệm năng lượng đô thị; bảo vệ môi trường giao thông đô thị; quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị.

Positions

Người làm ngành/nghề Bảo vệ môi trường đô thị có thể được bố trí làm việc tại các sở, ban, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Thanh tra môi trường, Cảnh sát môi trường; khu xử lý chất thải rắn; khu hoạt động xử lý chất thải nguy hại; công ty môi trường đô thị; công ty cấp thoát nước, các công ty tư nhân, phòng thí nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường như tư vấn môi trường; xử lý chất thải, quan trắc môi trường; quản lý môi trường theo ISO14000...

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Urban environment protection

College occupation code: 6850104

Intermediate occupation code: 5850104

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating