Occupations

Industrial environment protection
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Bảo vệ môi trường công nghiệp” là ngành/nghề mà người thực hiện các công việc bảo quản, thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các sản phẩm độc hại được thải ra trong quá trình sản xuất công nghiệp để xử lý nhằm giảm đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của các phế phẩm, các nguyên vật liệu này đến môi trường sống tự nhiên; đồng thời quan trắc, thu thập, phân tích, xử lý, bảo quản, thống kê báo cáo đánh giá những ảnh hưởng tác động đến môi trường tự nhiên của các ngành sản xuất công nghiệp.

Main missions

Lấy mẫu chất thải ở dạng rắn, dạng lỏng, dạng khí để phân tích xác định các thành phần độc hại. Thu gom, phân loại, đóng gói, bảo quản, vận chuyển chất thải thông thường hoặc nguy hại bằng phương tiện thủ công hoặc lên thiết bị chuyên dụng để đưa đến các kho, bãi, nhà máy phân loại và xử lý trên các dây chuyền công nghệ hoặc bằng các phương pháp đơn giản. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhỏ thường gặp trong dây chuyền xử lý nước thải công nghiệp. Thực hiện các công việc của quy trình hoàn nguyên môi trường. Điều tra, khảo sát, thống kê, báo cáo đánh giá tác động của sản xuất công nghiệp đến môi trường tự nhiên xung quanh và sức khỏe của con người. Tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của sản xuất công nghiệp đến môi trường.

Positions

Người làm ngành/nghề Bảo vệ môi trường công nghiệp được bố trí làm việc tại các nhà máy, trạm xử lý chất thải hoặc các đơn vị thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải; các tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi để đánh giá mức độ ảnh hưởng của quá trình sản xuất đến môi trường tự nhiên.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Industrial environment protection

College occupation code: 6850105

Intermediate occupation code: 5850105

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating