Occupations

Waste treatment
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Xử lý rác thải” là ngành/nghề thực hiện tiếp nhận, phân tích chất thải rắn sinh hoạt và vận hành các hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Main missions

Thực hiện việc tiếp nhận, phân tích, đánh giá, phân loại chất thải rắn và vận hành, vệ sinh, bảo dưỡng các công trình, thiết bị xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm: tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; phân tích chất thải rắn sinh hoạt; vận hành hệ thống xử lý chất rắn sinh hoạt bằng phương pháp nhiệt; vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp; vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phân bón hữu cơ; vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành khí đốt; tái chế chất thải rắn sinh hoạt thành nguyên liệu; giám sát thi công và đảm bảo an toàn lao động; vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Positions

Người làm ngành/nghề Xử lý rác thải có thể đảm nhiệm công việc của người công nhân, kỹ thuật viên, đốc công, quản đốc trong các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc đơn vị thi công biogas.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Waste treatment

College occupation code: 6850110

Intermediate occupation code: 5850110

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating