Occupations

Hot asphalt concrete production
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng” (Bê tông ASPHAL) là ngành/nghề thực hiện các công việc: sử dụng trạm trộn bê tông nhựa nóng để thực hiện quy trình sản xuất ra sản phẩm là bê tông nhựa nóng phục vụ cho việc thi công mặt đường, bê tông nhựa nóng sản xuất ra phải đảm bảo các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, độ chính xác về thành phần vật liệu, độ đồng đều về chất lượng trộn và nhiệt độ khi ra khỏi buồng trộn, chi phí sản xuất hợp lý. Muốn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thành đạt trong ngành/nghề, người hành nghề phải có những hiểu biết nhất định về các nhiệm vụ chủ yếu, vị trí và nơi làm việc, các trang thiết bị sử dụng trong khi hành nghề.

Main missions

Lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nóng; thực hiện công tác kiểm tra, chuẩn bị trước khi sản xuất bê tông nhựa nóng. Thiết kế được thành phần hỗn hợp bê tông nhựa nóng để sản xuất và kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Vận hành trạm trộn sản xuất ra bê tông nhựa nóng đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Thực hiện công việc kiểm tra sau khi kết thúc ca sản xuất. Bảo trì và sửa chữa các hư hỏng thông thường của các bộ phận trong trạm trộn. Xử lý các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất. Thực hiện an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Tổ chức, điều hành tổ, nhóm làm việc, kèm cặp người có tay nghề bậc thấp và tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, phát triển nghề nghiệp.

Positions

Người hành nghề Công nghệ sản xuất bê tông nhựa nóng thường đảm nhiệm vị trí của một công nhân kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong trạm trộn bê tông nhựa của các công ty, xí nghiệp; công việc được tiến hành trong ca bin vận hành, phòng thí nghiệm vật liệu và các vị trí trên bãi đặt trạm trộn.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Hot asphalt concrete production

Intermediate occupation code: 5510521

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating