Occupations

Boiler technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Vận hành lò hơi” là ngành/nghề kỹ thuật tham gia vào các hoạt động: khởi động lò, tăng/giảm tải lò, theo dõi và điều chỉnh các thông số lò hơi, xử lý sự cố lò hơi, ngừng lò hơi. Bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi: Đánh giá trạng thái kỹ thuật lò hơi. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng. Bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ (sửa chữa lơn: trung, đại tu). Nghiệm thu, chạy thử, đánh giá trạng thái kỹ thuật lò hơi sau sửa chữa.

Main missions

Vận hành lò hơi và các thiết bị phụ của nó an toàn, kinh tế bao gồm: khởi động lò hơi, thay đổi tải lò hơi. Điều chỉnh các thông số lò hơi nằm trong dải quy định và đảm bảo an toàn, kinh tế. Theo dõi các thông số, tình trạng lò hơi và các thiết bị phụ của nó để sãn sàng xử lý các tình trạng bất thường. Ngừng lò bình thường, ngừng lò sự cố. Ngừng lò hơi và làm biện pháp an toàn phục vụ sửa chữa định kỳ. Đánh giá tình trạng kỹ thuật lò hơi. Giám sát quá trình sửa chữa lò hơi; Chạy thử nghiệm thu, đưa lò hơi từ sửa chữa vào vận hành. Lập phương án và tiến độ sửa chữa, làm các biện pháp an toàn phục vụ sửa chữa. Sửa chữa các hạng mục của lò hơi và thiết bị phụ (bảo dưỡng, gia công phục hồi, thay thế…). Chạy thử, hiệu chỉnh từng hạng mục thiết bị và chạy thử tổng hợp lò hơi và các thiết bị phụ, đánh giá chất lượng sửa chữa và bàn giao cho vận hành.

Positions

Người Vận hành lò hơi làm việc tại phòng điều khiển trung tâm; các vị trí tại gian lò từ cốt âm 4m đến độ cao 50m; làm việc trong các vị trí kín như buồng lửa, bao hơi, các bộ quá nhiệt, trong các khoang lọc bụi, trong bụng thùng nghiền…

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Boiler technology

College occupation code: 6529001

Intermediate occupation code: 5529001

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating