Occupations

Textile technology
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

“Công nghệ sợi” là ngành/nghề thực hiện các công việc xé, trộn, làm sạch, chải, làm đều, làm mảnh, chập sợi, xe săn, quấn ống tạo nên thành phẩm là sợi đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, đạt năng suất, chất lượng và an toàn.

Main missions

Vận hành các máy trong dây chuyền sản xuất sợi; thực hiện chuẩn xác các thao tác công nghệ sợi cơ bản; phát hiện sự cố về máy và báo chỉnh sửa chữa kịp thời; có đủ sức khỏe làm việc trong môi trư­ờng ồn, nóng, bụi.

Positions

Người làm Công nghệ sợi thường được bố trí công việc tạị các dây chuyền sản xuất sợi trong các nhà máy sợi.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Textile technology

College occupation code: 6540202

Intermediate occupation code: 5540202

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating