Occupations

Production of leather footwear and products
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Updating
Opportunity: Updating

Occupation description

Ngành/nghề “Sản xuất hàng da, giày” là ngành/nghề kỹ thuật sản xuất hàng làm bằng da, và giả da bao gồm: thiết kế, chế tạo sản phẩm, tạo năng lực sản xuất (thiết bị, công cụ, công nghệ), tổ chức sản xuất (dây chuyền, nguồn nhân lực) từ nguyên phụ liệu da và giả da, đế và các nguyên liệu phụ trợ (keo dán, chỉ, nhãn, cót...) đáp ứng nhu cầu thị trường (sản phẩm: giày da, giày giả da, giày vải...). Ngành/nghề sản xuất hàng da, giày được thực hiện theo quy trình công nghệ trên các thiết bị thông dụng, chuyên dụng, phụ trợ trong sản xuất giày da.

Main missions

Thực hiện an toàn lao động sản xuất giày; thực hiện an toàn lao động sử dụng hóa chất sản xuất hàng da, giày; đánh giá nguyên liệu và phụ liệu; thiết kế mỹ thuật sản phẩm da, giày; thiết kế mẫu; nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới; chuẩn bị năng lực sản xuất; chuẩn bị sản xuất các nguyên liệu chính; chuẩn bị sản xuất các nguyên liệu phụ trợ; công nghệ thêu, in da; may ráp mũ giày; gò định hình giày; ráp đế lưu hóa giày; ráp đế ép dán giày; hoàn thiện giày lưu hóa; hoàn thiện giày ép dán; bảo dưỡng thiết bị sản xuất giày; điều độ kế hoạch sản xuất.

Positions

Người làm ngành/nghề Sản xuất hàng da, giày trong các cơ sở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm da, giày cao cấp được bố trí làm việc trong các xưởng sản xuất, các phòng thiết kế kỹ thuật, các phòng nghiên cứu công nghệ hoặc các phòng kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Updating

Career and development opportunities

Updating

Improvement opportunities

Updating

Average income / month

Updating

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 0 students

2013: 0 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Production of leather footwear and products

College occupation code: 6540213

Intermediate occupation code: 5540213

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating