Colleges

Trường Trung cấp Kinh tế, Kỹ thuật Thương mại số 1

Information

Address: Số 331 Đường Ngô Gia Tự, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Code: TCD1905

Phone:

Email: tcktkttm1@bacninh.edu.vn

Fax: Updating

Website: www.futurecollege.edu.vn

About use

Trường trung cấp nghề hoạt động theo mô hình quốc tế và hợp tác quốc tế trong hoạt động dạy nghề và trao đổi sinh viên

- Management level: Government

- Management type: Private

- Establish No: Số 101/2004/QĐ-UB

- Establish dated: 30/06/2004

- Issued by: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Register for education activities No: Số 28/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 26/07/2017

- Issued location: UBND tỉnh Bắc Ninh

Occupations list

Mechanical equipment maintenance and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Electronic, telecommunication engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Business management
Incomes
Fees
Opportunities
Front-desk operation
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant operation
Incomes
Fees
Opportunities
Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Administrative archive
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial and household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial and household electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Số 331 Đường Ngô Gia Tự, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Code: TCD1905

Phone:

Email: tcktkttm1@bacninh.edu.vn

Fax: Updating

Website: www.futurecollege.edu.vn