Colleges

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh

Information

Address: Trưng Nữ Vương, Thai Binh commune, Chau Thanh district, Tay Ninh province

Code: TCD4601

Phone:

Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn

Fax: 02763842114

Website: http://www.ktktayninh.edu.vn

About use

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ ngày 29/12/1975 của Tổng cục Nông nghiệp. Theo quyết định số: 37/2002/QĐ-CT ngày 14/3/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh là trung tâm đào tạo cán bộ kinh tế - kỹ thuật, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đế kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 103/QĐ

- Establish dated: 29/12/1975

- Issued by: Tổng cục Nông nghiệp

- Register for education activities No: 01/GCCĐKHĐGDNN-SLĐTBXH

- Issued dated: 28/06/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh

Occupations list

Breeding- Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Land management
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Cultivation
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Trưng Nữ Vương, Thai Binh commune, Chau Thanh district, Tay Ninh province

Code: TCD4601

Phone:

Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn

Fax: 02763842114

Website: http://www.ktktayninh.edu.vn