Colleges

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai

Information

Address: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phu Hoi commune, Nhon Trach district, Dong Nai province

Code: TCD4804

Phone:

Email: ktktcnnt.edu.vn

Fax: 02513561319

Website: www.dnet.edu.vn

About use

Trường thành lập theo quyết định số 11037/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch. Đến ngày 02/3/2015, Trường được đổi tên thành “Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai” theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai và sử dụng tên này cho đến nay. Khi mới thành lập Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. Từ tháng 3/2017 Trường được đổi đơn vị chủ quản sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 11037

- Establish dated: 28/12/2006

- Issued by: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

- Register for education activities No: 19

- Issued dated: 29/06/2017

- Issued location: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội Đồng Nai

Occupations list

Tool machine maintenance and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Historic – Cultural heritage conservation and exploitation
Incomes
Fees
Opportunities
Mould fabrication
Incomes
Fees
Opportunities
Automotive engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Metal cutting
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Machine tool cold repair
Incomes
Fees
Opportunities
Computer network administration
Incomes
Fees
Opportunities
Applied telecommunication informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Computer-aided graphic design
Incomes
Fees
Opportunities
Draw and design on computer
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial and household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phu Hoi commune, Nhon Trach district, Dong Nai province

Code: TCD4804

Phone:

Email: ktktcnnt.edu.vn

Fax: 02513561319

Website: www.dnet.edu.vn