Colleges

Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm

Information

Address: 101B Lê Hữu Trác, Phuoc My ward, Son Tra district, Da Nang city

Code: CDT0406

Phone:

Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Fax: 02363844728

Website: http://cfi.edu.vn

About use

Trường cao đẳng công lập trọng điểm quốc gia. Với hơn 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân ... ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp về kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch; thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB

- Establish dated: 07/01/2002

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 14/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 28/03/2017

- Issued location: Hà Nội

Occupations list

Fishery product processing and conservation
Incomes
Fees
Opportunities
Biology technology
Incomes
Fees
Opportunities
IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Food technology
Incomes
Fees
Opportunities
Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Food quality test
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Travel
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant operation
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 101B Lê Hữu Trác, Phuoc My ward, Son Tra district, Da Nang city

Code: CDT0406

Phone:

Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Fax: 02363844728

Website: http://cfi.edu.vn