Colleges

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội

Information

Address: Tổ Dân Phố Phú Thứ, Tay Mo ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi city

Code: TCD0185

Phone:

Email: Updating

Fax: Updating

Website: http://www.thuongmaihanoi.edu.vn/

About use

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Private

- Establish No: 5392/QĐ-UB

- Establish dated: 17/09/2001

- Issued by: UBND Thành phố Hà Nội

- Register for education activities No: 54/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 25/07/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Occupations list

Updating

Information

Address: Tổ Dân Phố Phú Thứ, Tay Mo ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi city

Code: TCD0185

Phone:

Email: Updating

Fax: Updating

Website: http://www.thuongmaihanoi.edu.vn/