Colleges

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Information

Address: Tổ 8, Thinh Dan ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Code: CDD1201

Phone:

Email: phongqldt.ckt@gmail.com

Fax: 02803655280

Website: cdkttctn.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên. Trình độ đào tạo: Cao đẳng và Trung cấp. Lĩnh vực đào tạo của Nhà trường là kinh tế; tài chính, ngân hàng; kế toán; quản trị kinh doanh và du lịch; công nghệ thông tin, luật, kỹ thuật điện tử - viễn thông, nghiệp vụ bưu chính.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 5302/QĐ-BGDĐT-TCCB

- Establish dated: 01/10/2003

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 84/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 03/07/2020

- Issued location: Tổng cục Dạy nghề

Occupations list

Electronic, telecommunication engineering
Incomes
Fees
Opportunities
IT
Incomes
Fees
Opportunities
IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Legal services
Incomes
Fees
Opportunities
Office administration
Incomes
Fees
Opportunities
Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Postal and Telecommunications service business
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Administrative accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Legal
Incomes
Fees
Opportunities
Supermarket management
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant management
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
E-commerce
Incomes
Fees
Opportunities
Korean
Incomes
Fees
Opportunities
Japanese
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate finance
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Tổ 8, Thinh Dan ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

Code: CDD1201

Phone:

Email: phongqldt.ckt@gmail.com

Fax: 02803655280

Website: cdkttctn.edu.vn