Colleges

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang

Information

Address: 31 Chi Lăng, Vinh Bao ward, Rach Gia city, Kien Giang province

Code: TCD5406

Phone:

Email: truongtcktnv.kiengiang@moet.edu.vn

Fax: 02973875414

Website: http://tcktnvkg.edu.vn/

About use

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo nguồn nhân lực chất lượng có đạo đức, năng lực, sự tự tin; yêu nghề, sáng tạo; có khát vọng vươn lên; biết tự khẳng định giá trị; giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc; có ý thức học tập suốt đời.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 1919/QĐ-UBND

- Establish dated: 01/09/2011

- Issued by: UBND tỉnh Kiên Giang

- Register for education activities No: 1271/CNĐK-LĐTBXH

- Issued dated: 30/06/2017

- Issued location: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XẢ HỘI KIÊN GIANG

Occupations list

Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 31 Chi Lăng, Vinh Bao ward, Rach Gia city, Kien Giang province

Code: TCD5406

Phone:

Email: truongtcktnv.kiengiang@moet.edu.vn

Fax: 02973875414

Website: http://tcktnvkg.edu.vn/