Colleges

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Information

Address: 138 Hà Huy Giáp, Thanh Loc ward, 12 district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0221

Phone:

Email: tuyensinh@hiast.edu.vn

Fax: 02862933745

Website: tuyensinh.hiast.edu.vn

About use

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy và Trung cấp chính quy

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 4756/QĐ-BGD&ĐT

- Establish dated: 26/08/2005

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 396/2017/GCNĐKHĐ-TCDGDNN

- Issued dated: 12/12/2017

- Issued location: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Occupations list

Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Environment engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Electric, electronic engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Biology technology
Incomes
Fees
Opportunities
IT
Incomes
Fees
Opportunities
Food technology
Incomes
Fees
Opportunities
Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Traditional medicine doctor
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Constructional engineering technology
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial marketing
Incomes
Fees
Opportunities
Construction management
Incomes
Fees
Opportunities
Small and medium enterprise adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Travel
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant and hotel operation
Incomes
Fees
Opportunities
Office management
Incomes
Fees
Opportunities
Graphic design
Incomes
Fees
Opportunities
Office IT
Incomes
Fees
Opportunities
English
Incomes
Fees
Opportunities
Korean
Incomes
Fees
Opportunities
Japanese
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 138 Hà Huy Giáp, Thanh Loc ward, 12 district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0221

Phone:

Email: tuyensinh@hiast.edu.vn

Fax: 02862933745

Website: tuyensinh.hiast.edu.vn