Hình ảnh

3 4 1 2 5
Gần 1.500 học sinh tham gia Ngày hội tuyển sinh Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang