Chọn nghề

Thiết kế mạch điện tử trên máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Đang cập nhật
Cơ hội: Đang cập nhật

Mô tả nghề

“Thiết kế mạch điện tử trên máy tính” là ngành/nghề sử dụng máy tính và các công cụ cần thiết để thiết kế mạch điện tử trong các lĩnh vực như: thiết kế IC, thiết kế mạch in, thiết kế lập trình nhúng, thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Chuẩn bị trước và sau thiết kế; thực hiện an toàn lao động; lắp đặt trang thiết bị; thiết kế sơ đồ nguyên lý; thiết kế sơ đồ mạch in; thiết kế lập trình nhúng; thiết kế IC; thiết kế giao diện người dùng trên máy tính; gia công sản phẩm mẫu; lưu trữ; bảo trì trang thiết bị phòng thiết kế; bồi dưỡng, nâng cao trình độ; sử dụng các thiết bị hỗ trợ; quản lý điều hành.

Vị trí việc làm của nghề

Người làm ngành/nghề Thiết kế mạch điện tử trên máy tính thường được bố trí làm việc trong các công ty thiết kế mạch điện tử, lập trình nhúng, thiết kế mạch in, gia công mạch in, thiết kế IC, kiểm tra thiết kế …

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

Đang cập nhật...

Yêu cầu đối với người học

Đang cập nhật...

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

Đang cập nhật...

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Đang cập nhật

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Đang cập nhật

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Đang cập nhật

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 0 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Thiết kế mạch điện tử trên máy tính

Mã nghề Cao đẳng: 6480103

Mã nghề Trung cấp: 5480103

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...