Chọn nghề

Phát triển nông thôn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thu nhập: Từ 5 đến 8 triệu VNĐ
Học phí Cao đẳng/ tháng: 360,000 VNĐ
Học phí Trung cấp/ tháng: 440,000 VNĐ
Cơ hội: Thuận lợi

Mô tả nghề

- Có kiến thức căn bản về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản và thống kê kinh tế xã hội; - Trình bày được các nội dung cơ bản về phát triển kinh tế nông hộ; tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại, quản lý dịch bệnh vật nuôi cây trồng; - Có kiến thức cơ bản về xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án vừa và nhỏ

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

- Sử dụng được các phương pháp để đánh giá nông thôn; thu thập và xử lý được số liệu thống kê kinh tế xã hội, số liệu về đánh giá nông thôn phục vụ cho các chương trình, dự án phát triển nông thôn; - Xây dựng và tổ chức thực hiện được kế hoạch phát triển kinh tế nông hộ và nông trại, quản lý phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi ở cấp cơ sở; Có thể tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại; - Kiểm tra, giám sát và đánh giá được kế hoạch, chương trình dự án nhỏ và đơn giản, kế hoạch phát triển nông thôn và công tác khuyến nông ở cơ sở

Vị trí việc làm của nghề

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân có liên quan đến phát triển nông thôn Người học có thể tự tổ chức sản xuất, kinh doanh ở trang trại quy mô vừa và nhỏ - Cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp: Người học có thể liên thông lên Cao đẳng và Đại học ngành phát triển nông nghiệp nông thôn

Ngành nghề liên quan tương tự

Đang cập nhật...

Các môdun/ Môn học chính

-Số lượng môn học: 20

-Khối lượng kiến thức, kỹ năng từng khóa học:

+/ Đối tượng tuyển sinh THPT: 60 Tín chỉ;

+/ Đối tượng tuyển sinh THCS: 63 Tín chỉ

Yêu cầu đối với người học

Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao

Yêu cầu chuẩn đầu ra của nghề

- Sử dụng được các phương pháp để đánh giá nông thôn; thu thập và xử lý được số liệu thống kê kinh tế xã hội, số liệu về đánh giá nông thôn phục vụ cho các chương trình, dự án phát triển nông thôn; - Xây dựng và tổ chức thực hiện được kế hoạch phát triển kinh tế nông hộ và nông trại, quản lý phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi ở cấp cơ sở; Có thể tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại; - Kiểm tra, giám sát và đánh giá được kế hoạch, chương trình dự án nhỏ và đơn giản, kế hoạch phát triển nông thôn và công tác khuyến nông ở cơ sở

Ai phù hợp với nghề

Đang cập nhật...

Chi phí đào tạo trung bình

Đang cập nhật...

Danh sách các đơn vị đào tạo

Đang cập nhật...

Thu nhập
Học phí
Cơ hội

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Dễ tìm việc làm

Cơ hội phát triện nghề nghiệp, việc làm

Thuận lợi

Cơ hội nâng cao trình độ/ chuyển đổi nghề nghiệp

Thuận lợi

Thu nhập bình quân/ tháng sau tốt nghiệp

Nhỏ hơn 5 triệu VNĐ

Số lượng sinh viên những năm gần đây

Năm 2017: 0 học viên

Năm 2016: 0 học viên

Năm 2015: 0 học viên

Năm 2014: 0 học viên

Năm 2013: 22 học viên

Tìm việc làm ở đâu

Đang cập nhật...

Thông tin ngành/ nghề đào tạo

Nghề đào tạo: Phát triển nông thôn

Mã nghề Cao đẳng: 6620129

Mã nghề Trung cấp: 5620129

Liên kết hữu ích

Đang cập nhật...

Video hữu ích

Đang cập nhật...

Hình ảnh hữu ích

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...